My Title
Език: BG

Общи условия

I. Общи разпоредби 

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта www.elmag.bg . Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и www.elmag.bg , с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и  цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на стоките и услугите на www.elmag.bg . Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта.

Потребителите получават правото да използват слоките и услугите на сайта, единствено за лични цели. При добавяне на мнение/коментар във форумите, потребителите се съгласяват да спазват Правилата за ползване на форумите на www.elmag.bg . Elmag не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

II. Основни понятия 

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите и/или стоките на  сайта на
www.elmag.bg .
"УСЛУГА/и" на сайта включват:
- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
- участие във форумите на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;
- създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на архива на сайта, както и за участие в социалните мрежи управлявани от www.elmag.bg ;
- получаване на email – бюлетини от регистрираните в сайта Потребители .
"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което
www.elmag.bg се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.
"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
"ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ" - предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

III. Общи условия

1.Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които  „ДИЕЛТ“ЕООД , със седалище в гр. София, адрес на управление в гр. София, жк Лозенец ул. Екзарх Йосиф 1 , предоставя услуги на клиентите си посредством Интернет магазина  www.elmag.bg . Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта. 

2.Идентифициране на клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.elmag.bg , съхранение на IP адреса на клиента, както и всяка друга информация.

3.www.elmag.bg  си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица, търговеца уведомява клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

4. Договорният език е български, а сайта има и английска версия.

IV. Авторски права
1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

V. Доставка

1. Клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката(всяка една пратка,която се транспортира с куриерска фирма се застрахова предварително), www.elmag.bg  се освобождава от риска, който се прехвърля върху клиента. www.elmag.bg не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на www.elmag.bg . В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, www.elmag.bg не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от www.elmag.bg са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката www.elmag.bg не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

2А. При предаване на стоката клиентът или трето лице подписват придружаващите я  документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, www.elmag.bg се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

2Б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,

Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

VI. Гаранционни срокове и условия

www.elmag.bg  предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон , гаранционните условия на спроизводителя, гаранционен срок на закупената от клиента стока.

VII. Цени

Цените, посочени на сайта не включват опаковане и транспортиране. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.Плащанията ще бъдат извършвани в български лева с ДДС,USD с ДДС по курс продава на БНБ за деня и EUR по курс продава на БНБ за деня.

VIII. Права и задължения на клиента

1. Клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.elmag.bg .

2. Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява www.elmag.bg за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.elmag.bg  .

5. Всеки потребител, независимо дали е клиент на www.elmag.bg  се задължава при ползване на услугите:

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от  www.elmag.bg услуги;

•    да уведомява незабавно www.elmag.bg  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

•    да не извършва злоумишлени действия;

•    да обезщети www.elmag.bg  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.elmag.bg, в нарушение на закона, настоящите Общи условия.  Добрите нрави или Интернет етиката;

5А.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

IX. Права и задължения на търговеца

1. www.elmag.bg  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните стоки и услуги.

2. www.elmag.bg  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.elmag.bg .  

3. www.elmag.bg има право по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на www.elmag.bg да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта.www.elmag.bg не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.elmag.bg .

3А.www.elmag.bg след получаване на плащането се задължава да прехвърли на клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

4.www.elmag.bg не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.elmag.bg във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за търговеца. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

5. www.elmag.bg има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите клиенти, независимо дали са регистрирани.

6. Информацията по предходния член може да бъде използвана от www.elmag.bg, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес shop@elmag.bg . www.elmag.bg  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които www.elmag.bg  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

7. www.elmag.bg  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които www.elmag.bg не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на www.elmag.bg .

8. www.elmag.bg  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

X. Изменения

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от www.elmag.bg , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството www.elmag.bg се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то www.elmag.bg  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

XI. Органичаване на отговорността

wwww.elmag.bg прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. www.elmag.bg не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на www.elmag.bg за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
www.elmag.bg  не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
www.elmag.bg  не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
www.elmag.bg  има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
XII. Услуги, изискващи регистрация

www.elmag.bg  си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:

- Достъп до стоките и услугите на www.elmag.bg и достъп до преференциални цени ;
- Възможност за публикуване на коментари, наречени статуси от страна на потребителя ;
- Коментиране на стоките, като задължително изискване е потребителя да спазва
Правилата за коментар и становище.
Потребителите  имат възможност да получат безплатен и пълен достъп до секциите от сайта, изискващи регистрация, ако създат свой индивидуален потребителски профил.
В настройките на потребителския профил, потребителите  се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия .

www.elmag.bg си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия .
www.elmag.bg си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.


 

Най-продавани

JYC GP7-12 - 12V 7Ah F1

JYC GP12-7 - 12V 7Ah F2

Цена: 23.10лв.
LANDPORT 12V 7Ah / LPC12-7.2 F1

Yuasa NP7-12L 7Ah 12V F2

Цена: 51.60лв.
Посетете Elmag.bg в ShopMania Фирми